ВагітністьСхожі статті:

Популярні записи


 • Захворюваність та смертність дітей по Україні та Коломийському району

  Сьогодні найгострішою проблемою в нашому суспільстві є стан здоров’я населення, в тому числі і дитячого.

  Відомо, що в тій же мірі, в якій демократія є прелюдією людського розвитку, здорові діти – у повному розумінні цього слова – є основою для розвитку країни.

  Незважаючи на те, що питома вага суто медичних проблем у формуванні здоров’я особи, за даними ВООЗ, складає не більше 10-12%, медичні аспекти збереження здоров’я в ранньому дитячому віці мають значно більший вплив, ніж у наступних вікових групах, оскільки дві третини причин, що формують стан здоров’я людини в майбутньому, зумовлені чинниками, які впливають саме в період вагітності, та на першому році життя дитини.

  Характеризуючи стан здоров’я дітей по Україні за останні п’ять років, спираємось на окремі показники:

  - смертність дітей першого року життя знизилась на 16,8%;

  - смертність дітей у віці 0-14 років знизилась на 18,5%;

  - захворюваність дітей 3 роки на 25%;

  Отже, зниження показників смертності на тлі росту захворюваності свідчить про адекватність організації медичної допомоги.

  Для визначення пріоритетів в організації медичної допомоги як на догоспітальному, так і на госпітальному рівні, важливе значення має структура причин, які впливають на дитячу смертність, інвалідність та захворюваність.

  Смертність дітей у віці до 15 років спричиняють переважно нещасні випадки, травми і отруєння, вроджені аномалії, хвороби нервової системи.

  Смертність дітей у віці до 1 року зумовлена у першу чергу перинатальними причинами та вродженими аномаліями.

  Пропоную структуру смертності дітей першого року життя по Україні.

  Отже, перше місце серед причин смерті дітей 1-го року займають стани, які виникли в перинатальному періоді 38%, друге – вроджені аномалії 32%, на третьому місці – нещасні випадки та хвороби органів дихання 7%.

  Відповідно розглянемо діаграму смертності дітей першого року життя по місті Коломия та Коломийському районі:

  Аналізуючи смертність дітей 1-го року життя за останні п’ять років можна зробити висновки, що за 2000-2002 рр. в порівнянні з 98-99 рр. показник знизився на 3,5 %.

  1998

  1999

  2000

  2001

  2002

  11,1%

  11,6%

  7,4%

  7,0%

  9,2%

  Серед причин смертності дітей 1-го року життя, перше місце посідають стани, які виникли в перинатальний період 33,3% на другому – вроджені вади серця 26,6%, а на третьому – травми та отруєння 20,0%.

  Рівень івалідизації по Коломийському районі значно знизився і складає 18,4% проти 22,9% в 2001р. і є нижчим, ніж обласний обласний в 2002р. – 22%.

  Рівень загальної івалідності дещо зріс в порівнянні з 2001 роком, але залишається нижчим, ніж обласний 146,0, обл. – 160,0.

  По Україні показник інвалідності теж зріс на 21,4%.

  Розглянемо структуру інвалідності по Коломийському району.

  Отже, серед усіх причин дитячої інвалідності питому вагу займають хвороби нервової системи 47,0%, на другому – вроджені аномалії 23,6%, на третьому – хвороби ока та придаткового апарату 17,8%, четверте місце займають психічні розлади 14,4%.

  Відповідно по Україні на першому місці хвороби нервової системи, на другому – хвороби ока придаткового апарату, на третьому місці йдуть психічні розлади.

  А зараз пропоную структуру захворюваності дітей першого року життя по Україні.

  Отже, на першому місці йдуть хвороби органів дихання – 47%, на другому – стани, які виникли в перинатальному періоді – 18%, на третьому – хвороби крові та кровотворних органів –8,0%.

  По Україні за останні п’ять років дитяча захворюваність зросла на 25%, а по Коломиї та Коломийському районі на 22%.

  Структура захворюваності дітей першого року життя в Коломиї та Коломийського району така: на першому місці йдуть хвороби, органів дихання, на другому – хвороби крові та кровотворних органів, на третьому – стани, які виникли в перинатальному періоді. Отже, схематично можна зобразити структуру захворюваності дітей першого року життя по Коломийському району так:

  На першому місці йдуть хвороби органів дихання,

  На другому – хвороби крові та кровотворних органів,

  На третьому – стани, які виникли в перенатамному періоді.

  Отже, схематично можна зобразити с труктуру захворюваності дітей першого року життя по Коломийському району так:

  Відповідно, структура захворюваності дітей від 0-14 років по Коломийському району:

  Тобто, на першому місці – хвороби органів дихання, друге місце займають хвороби крові і кровотворних органів, а третє – хвороби нервової системи і органів чуття.

  Порівнюючи останні п’ять років можна зробити наступні висновки:

  - починаючи з 1997 р. по 2002 р відмічається поступовий ріст захворювань органів дихання, який в середньому зростає на 3,1%, хвороби крові і кровотворних органів на 4,8%, а хвороби органів травлення на 10%.

  На відміну від них, хвороби нервової системи і органів чуття у дітей віком 0-14р зростали до 2000 р. на 3,3%, а починаючи з 2001 р., поступово знижуються на 1,5%.

  Хвороби шкіри і підшкірної клітковини мають певні коливання. Так, починаючи з 1997 р. по 1998 р. зростають на 0,2%, а починаючи з 1999 р. по 2000 рік знизились 1%, а вже з 2001 р. зросли 2%, так само і інфекційні захворювання з 1997 р. по 1999 рік зросли на 3,4% з 1999 року до 2000 р знизились на 2%, а починаючи з 2000 року по 2002 р. зросли на 1,2%.

  Особливе місце можна віднести новоутворенням, які з 1997 по 2002 р. зростають, крім 2000 р., що становить важливу проблему на сьогоднішній день.

  Враховуючи, що найбільше проблем пов’язано з неонатальним періодом, відсоток померлих дітей на першому місяці життя у структурі дитячої смертоносні складає 55,7%, у 90-х роках була сформована неонатальна служба.

  Однак, наявності лише одних структур – неонатальних центрів – вкрай недостатньо. Потрібне також застосування сучасних медичних і організаційних технлогій.

  Існує ще одна надзвичайно актуальна проблема – медична генетика.

  Спектр генетично обумовленої патології включає близько 3,5 тисяч нозологій, які в переважній більшості є несумісними з повноцінною життєдіяльністю людини і призводять до тяжкої інвалідності або загибелі.

  70% відомих спадкових захворювань зменшують репродуктивні можливості людини.

  Генетичні, і зокрема хромосомні, дефекти є провідною причиною безпліддя, самовільних викиднів та виникнення природжених вад розвитку плода.

  В останні роки зменшилась частота вроджених вад у новонароджених та смертність від них. Це результат більш уважного ставлення до діагностики плоду та перебіг вагітності. Дворазовим ультразвуковим скрипінгом було охоплено понад 885% вагітних, що дало змогу при виявленні патологій проводити своєчасну допологову і післяпологову корекцію, а при несумісній з життям патологій – переривати вагітність.

  Якщо в 1994-95 роках природжені вади складали відповідно 42,6 на 10000 народжених живими, то в 2001 році – тільки 30,9.

  Виходячи з вище сказаного, можна зробити слідуючі висновки.

  1. Смертність дітей по Україні першого року життя знизилась на 16,8%, а дітей у віці 0-14 р. на 18,5%.

  Відповідно по Коломийському району дітей першого року життя знизилась на 3,5%. Причинами, які привели до смерті по Україні найчастіше є стани, які виникли в перинатальному періоді, вроджені аномалії, нещасні випадки, травми та отруєння.

  По Коломийському району частими причинами є також стани, які виникли в перинатальному періоді та вроджені аномалії, які складають менший відсоток ніж по Україні, а також інфекційні та паразитарні захворювання.

  2. Дитяча захворюваність по Україні зросла на 25%.

  На першому місці серед захворювань є захворювання органів дихання, на другому стани, які виникли в перинатальному періоді, а далі – хвороби крові і кровотворних органів. Відповідно по Коломийському району захворюваність дітей за останніх п’ять років зросла на 22%.

  Перше місце займають хвороби органів дихання, далі хвороби крові та кровотворних органів, хвороби ендокринної системи та хвороби органів травлення.

  3. По Україні показник інвалідності зріс на 21,4%, а по Коломийському району на 3,6%.

  Отже, по Коломийському району зросла захворюваність дітей на хвороби крові і кровотворних органів, органів травлення, хвороби шкіри та підшкірної клітковини. Причини зростання захворюваності на ці хвороби треба ще проаналізувати.

  А за останній рік значно знизились інфекційні та паразитарні захворювання, психічні захворювання, хвороби нервової системи та органів чуття, що є позитивним результатом на сьогоднішній день.