ВагітністьСхожі статті:

Популярні записи


 • Аптеки: завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності.

  За останні роки в області фармації відбулися істотні зміни: введено в дію Закон України Про л. з. постанова Верховної Ради України № 124/96 – ВР від 7.04.96 р., що передбачає виробництво л. з. з урахуванням міжнародних норм; затверджені Стандарти акредитації аптечних установ Наказ МОЗ України № 2 від 12 січня 98 р., що передбачають належну аптечну практику; планується поетапне впровадження міжнародних і європейських стандартів у фарм. Галузі України – Наказ Держкоммедбіопрому № 117 від 19.11.96 р.

  У цьому зв’язку особливої уваги потребує забезпечення фармацевтичних вищих навчальних закладів навч. літературою, яка відбиває сучасний рівень розвитку наукової і практичної фармації.

  В області вищої фармацевт. Освіти теж відбулися зміни: введено систему багатоступінчатої освіти, яка передбачає підготовку фахівців і магістрів фармації; введено спеціалізації, у тому числі з технології ліків; відкриті нові спеціальності промислова фармація, клінічна фармація, технологія парфумерно-косметичних засобів, економіка підприємств, маркетинг, введено заочну форму навчання.

  Сучасний рівень прогресу призвів до того, що людина ще до свого народження, так чи інакше пов’язана з аптекою. І зв’язок цей триває впродовж усього життя. Йдеться не лише про ліки, за якими людина звертається в аптеку в разі захворювання, а й про засоби особистої гігієни, вітаміни.

  Завдання та функції аптек

  Аптека - це заклад охорони здоров’я, який функціонує з дозволу і під контролем державних органів, основним завданням якого є забезпечен­ня населення, закладів охорони здоров'я, підприємств, установ і органі­зацій лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

  У відповідності до зазначеного аптека здійснює такі три основні функції схема 1:

  1. Функція закладу охорони здоров'я, а саме:

  - надання населенню невідкладної медичної допомоги;

  - розповсюдження серед населення санітарно-гігієнічних знань і проведення санітарно-просвітницької роботи;

  - фармацевтична опіка;

  - проведення інформаційної роботи серед медичних і фармацевтич­них фахівців.

  До цієї функції можна віднести також низку робіт, які практикуються в деяких аптеках і ще не знайшли масового поширення, зокрема це вимі­рювання тиску і температури тіла людини, проведення експрес-аналізу на цукор для хворих діабетом, тестування на вагітність, надання в аптеці терапевтичних консультацій і дієтологічних порад запрошеними для цих цілей лікарями.

  Функції

  Аптеки

  Схема 1. Основні функції аптеки

  2. Виробнича функція, а саме:

  - виготовлення ліків;

  - проведення лабораторних і фасувальних робіт;

  - заготівля лікарської рослинної сировини;

  - контроль якості виготовлених ліків.

  Виготовлення лікарських засобів в аптеках здійснюється за рецеп­тами лікарів магістральними формулами, замовленнями лікувально-профілактичних закладів офіцінальними формулами лише з дозволе­них до застосування діючих та допоміжних речовин з дотриманням ви­мог Державної Фармакопеї України, інших нормативно-правових доку­ментів, правил аптечної технології ліків, які встановлюють вимоги до лікарського засобу, його упаковки, умов і термінів зберігання та методів контролю якості лікарських засобів.

  3. Торгівельна, або комерційна функція, а саме:

  - закупівля та приймання лікарських засобів і виробів медичного призначення;

  - вхідний контроль якості ліків;

  - розміщення і зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення;

  - реалізація населенню лікарських засобів і виробів медичного призначення за готівку;

  - реалізація лікувально-профілактичним закладам лікарських засобів і виробів медичного призначення за безготівковим розрахунком.

  Аптека здійснює реалізацію лікарських засобів аптечного і промис­лового виготовлення, виробів медичного призначення, лікарських кос­метичних засобів, лікарських домішок до харчових продуктів, лікуваль­ної мінеральної води, а також оптики.

  Класифікація аптек

  Аптеки можна класифікувати за фор­мою власності, ринковою ланковістю фірми-засновника та відомчою належністю.

  Враховуючи, що законодавством в Україні затверджено чотири ос­новних форми власності державна, комунальна, колективна і приватна, аптеки можуть діяти як такі підприємства або засновані підприємства­ми таких видів:

  1. Приватна аптека, заснована на власності фізичної особи.

  2. Аптека колективної форми власності у вигляді:

  А колективного підприємства, заснованого на власності трудового колективу підприємства;

  Б господарського товариства переважно товариства з обмеженою відповідальністю і в меншій мірі акціонерні товариства;

  В підприємства, заснованого на власності об'єднання громадян.

  3. Комунальна аптека, заснована на власності відповідної територіальної громади.

  4. Державна аптека, заснована на державній власності.

  Незалежно від форми власності суб'єкти господарювання здійсню­ють роздрібну реалізацію лікарських засобів за наявності ліцензії на цей вид господарської діяльності за умови виконання кваліфікаційних, органі­заційних та інших встановлених законодавством вимог.

  Схема 2. Принципи класифікації аптек

  Аптеки будь-якої форми власності можуть використовувати на договірних засадах відому товарну марку, і тоді вони носять назву аптек-ліцензіатів. Так, в різних регіонах країни функціонують аптеки під торго­вою маркою угорського хімічного заводу Гедеон Ріхтер, словацької фірми Словакофарма, польського акціонерного об'єднання Польфа.

  За ринковою ланковістю фірми-засновника розрізняють аптеки, організовані підприємствами, діяльність яких має на меті лише роздрібну реа­лізацію лікарських засобів, аптеки оптових і виробничих фармацевтич­них підприємств фірмові аптеки. Свої фірмові аптеки відкрили такі виробничі підприємства, як Борщагівський ХФЗ, Фармак, Київмедпрепарат, Лубнифарм тощо, а також оптові фірми - Аптека Біокон, Гедеон Ріхтер-Укрфарм, СЕБ-фармація усі - м. Київ та ін.

  У залежності від відомчого підпорядкування аптеки можуть функці­онувати під контролем МОЗ України, МО України та інших міністерств і відомств. Військові аптеки ліки не реалізують, а забезпечують ними відповідний контингент хворих за рахунок виділених на це бюджетних коштів.

  Організаційні вимоги до діяльності аптек

  Усі аптеки незалежно від форми власності та підпорядкування по­винні мати Державну Фармакопею України, нормативні документи, що стосуються приймання, виготовлення, контролю якості, зберігання і по­рядку відпуску лікарських засобів, а також паспорт аптеки і паспорти відокремлених структурних підрозділів якщо такі є.

  Аптека повинна забезпечувати:

  - наявність лікарських засобів обов'язкового асортименту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення для надання долікарняної медичної допомоги;

  - відповідність матеріально-технічної бази аптеки та її структурних підрозділів нормативним вимогам;

  - дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів стосовно якості лікарських засобів під час їх виготовлення, зберігання, контролю якості та відпуску;

  - дотримання особливих вимог законодавства до реалізації та обігу наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, імунобіологічних лікарських засобів та препаратів з крові та її плазми, а також радіологічних фармацевтичних препаратів;

  - дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних норм і правил щодо зберігання, виготовлення та реалізації лікарських засобів, а також охо­рони праці, протипожежної безпеки;

  - безумовне виконання розпоряджень приписів державних контролюючих органів стосовно заборони призупинення, відвантаження, реа­лізації лікарських засобів, які не відповідають вимогам нормативних документів;

  - наявність у залі обслуговування населення інформації про:

  А рівень акредитації аптеки;

  Б вид та обсяг послуг щодо лікарського забезпечення;

  В особливості правил відпуску лікарських засобів;

  Г адресу та номер телефону суб'єкта господарювання;

  Д адресу та номер телефону органу ліцензування та органів, що забезпечують державний контроль якості лікарських засобів і захист прав споживачів;

  Ж відомості щодо книги відгуків і пропозицій.

  На фасаді аптеки має бути вивіска із зазначенням її найменування, назви господарюючого суб'єкта або власника чи уповноваженого ним органу. Біля входу до аптеки розміщується інформація про режим її ро­боти, адреси чергової та найближчої аптек.

  У разі планового закриття аптеки для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання тощо на термін більше ніж 30 днів, господарюючий суб'єкт повинен у письмовій формі подати органу ліцен­зування повідомлення про ці зміни, а також не пізніше як за 5 днів по­відомити про це громадян, розмістивши поряд з інформацією про режим роботи оголошення про дату і період закриття.

  Приміщення аптеки та їх обладнання

  Аптека повинна бути розміщена в окремому ізольованому приміщенні, що розташоване у першому поверсі будинку.

  В аптеках розрізняють виробничі і службово-побутові приміщення. Аптечне приміщення виробниче - це приміщення, призначене для виготовлення, комплектації, відпуску, контролю та зберігання ліків. До них відносяться: зал обслуговування, асистентська, фасувальна, дистиляційна, мийна, кокторій приміщення для виготовлення водних витяжок з рослинної сировини, стерилізаційна, кабінет провізора-аналітика. мате­ріальні кімнати, кімната для обслуговування населення в нічний час тощо.

  Розміщення виробничих приміщень повинно виключати зустрічні по­токи технологічного процесу виготовлення ліків в асептичних умовах і нестерильних лікарських засобів.

  Зал обслуговування населення, матеріальні кімнати обладнуються спеціальними меблями, які дозволені для зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення.

  Приміщення для виготовлення нестерильних ліків обладнується спеціальним виробничим устаткуванням та приладами. В цьому приміщенні допускається організація робочого місця для проведення контролю за якістю та фасуванням ліків.

  Приміщення для одержання води очищеної обладнується апарата­ми, місткостями для отримання та зберігання води. Одержання води для ін'єкцій проводиться в окремій кімнаті асептичного блоку, де кате­горично забороняється виконувати будь-які роботи, що не пов'язані з отриманням води для ін'єкцій.

  Приміщення для зберігання запасів лікарських засобів обладнується стелажами, шафами, холодильником та іншим устаткуванням з метою забезпечення умов зберігання отруйних, наркотичних, психотропних, сильнодіючих, вогненебезпечних, термолабільних та інших лікарських засобів, лікарської рослинної сировини, виробів медичного призначення відповідно до чинних вимог.

  Аптечне приміщення службово-побутове - це приміщення, призна­чене для здійснення адміністративних і господарських функцій. До них належать: кабінет завідувача, бухгалтерія, кімната персоналу, гардероб­на, туалет вбиральня, душова, кімната занять з персоналом, кімната зберігання предметів прибирання і т. п.

  Кімната персоналу повинна бути обладнана холодильником, мебля­ми для організації вживання їжі, а також відпочинку персоналу.

  Приміщення та устаткування гардеробної повинні забезпечити утри­мання та схоронність особистого та технологічного одягу відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного режиму аптек.

  В аптеці допускається поєднання таких приміщень:

  - асистентської з фасувальною та кабінетом робочим місцем про­візора-аналітика;

  - мийної і стерилізаційної аптечного посуду;

  - матеріальної кімнати засобів санітарії та гігієни, виробів медичного призначення та матеріальної допоміжних матеріалів в сільських апте­ках - матеріальної лікарських засобів і засобів санітарії, гігієни та ви­робів медичного призначення;

  - кабінету завідувача і бухгалтерії;

  - кімнати персоналу і гардеробної.

  Номенклатура штатних посад аптеки

  Кожна аптека повинна бути укомплектована відповідними фахівцями і допоміжним персоналом. При цьому міські аптеки повинні бути укомплектовані не менше ніж двома штатними фармацевтичними фахівцями. В аптеках, розташованих у сільській місцевості, допускається одна штат­на посада фармацевтичного фахівця. На сьогодні у штаті аптек можуть бути такі працівники:

  1. Завідувач аптеки не допус - 9. Провізор-аналітик.

  Кається займати цю посаду за су - 10. Провізор-інтерн.

  Місництвом. 11. Фармацевт.

  2. Заступник завідувача аптеки. 12. Молодший фармацевт.

  3. Завідувач відділу. 13. Фасувальник.

  4. Заступник завідувача відділу. 14. Санітарка-мийниця.

  5. Завідувач аптечного пункту. 15. Бухгалтер.

  6. Завідувач аптечного кіоску. 16. Касир.

  7. Старший провізор. 17. Водій.

  8. Провізор. 18. Прибиральниця.

  Посади завідувачів, заступників завідувача аптеки заміщаються фахівцями з вищою фармацевтичною освітою провізорами. В аптеках, розташованих у сільській місцевості, ці посади можуть займати фахівці з середньою фармацевтичною освітою за умови проходження ними ате­стації в установленому порядку.

  Відділи аптек та їх функції

  У залежності від величини річного товарообігу державних та комунальних аптек їх поділяють на п'ять груп за оплатою праці адміністра­тивно-господарського персоналу. Від обсягу роботи також залежить організаційна структура аптек, тобто число відділів у них. Так, у вироб­ничих аптеках з великим річним товарообігом перша група за оплатою праці можливе відкриття чотирьох відділів, а саме:

  - відділу запасів функції: визначення поточної потреби в лікарських засобах і виробах медичного призначення, своєчасне подання замовлень на них, приймання товарів за кількістю і якістю, забезпечення правильно­го зберігання, організація предметно-кількісного обліку, проведення лабо­раторних і фасувальних робіт, відпуск товару іншим відділам, відокремле­ним структурним підрозділам, лікувально-профілактичним закладам;

  - рецептурно-виробничого відділу функції: прийом рецептів на екстемпоральні ліки, виготовлення і оформлення ліків, контроль їх якості, відпуск ліків;

  - відділу готових лікарських форм функції: прийом рецептів на готові лікарські засоби аптечного і промислового виготовлення та їх відпуск;

  - відділу безрецептурного продажу функції: реалізація лікарських засобів, які відпускаються без рецепта, а також виробів медичного призначення.

  В аптеках меншого обсягу роботи друга та третя групи за оплатою праці можлива організація двох відділів. При цьому в залежності від специфіки роботи ймовірні такі варіанти:

  А відділ запасів та відділ рецептурно-виробничий, готових лікарсь­ких форм і безрецептурного продажу;

  Б відділ рецептурно-виробничий із запасами та відділ готових лікарсь­ких форм і безрецептурного продажу;

  В відділ рецептурно-виробничий, запасів і готових лікарських форм та відділ безрецептурного продажу.

  В інших виробничих аптеках четвертої і п'ятої груп за оплатою праці відділи від сутні.

  Необхідно підкреслити, що в аптеках готових лікарських форм з ве­ликим обсягом роботи першої та другої групи можлива організація тільки двох відділів: відділу відпуску готових лікарських форм за рецептами лікарів і відділу безрецептурного продажу.